Voorwaarden

  • Bij ons komen de katten niet met elkaar of elkaars spullen in contact, maar toch is het belangrijk dat je kat goed is gevaccineerd (Kattenziekte, Niesziekte), ontwormd is en vrij is van vlooien en teken. Let op: vaccinaties moeten nog geldig zijn tot het einde van het verblijf. Informeer hiernaar bij je dierenarts. Het vaccinatieboekje moet je meenemen als je kat komt logeren.
  • Katers ouder dan 6 maanden moeten gecastreerd zijn.
  • Wij nemen helaas geen katten aan die suikerziekte (diabetes) hebben.
  • Je mag gerust een mandje of speeltje meegeven voor je kat(ten). Uiteraard gaan wij met de grootste voorzichtigheid om met de spullen, echter is de kans op beschadiging hier wel groter dan thuis. We vragen je daarom niet je duurste/mooiste spullen mee te geven.

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een reservering ga je akkoord met onze voorwaarden


Artikel 1- definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kattenpension: Hondencentrum Fikkie, Emiel de Wit. hierna te noemen Mikkie.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met Mikkie een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan

Gastdier: Het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt / is gesloten.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen Mikkie en de consument, waarbij Mikkie zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.

Pensionovereenkomst op afstand: Elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij Mikkie het systeem daartoe heeft georganiseerd.

Verzorging: de door Mikkie uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier

Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Reservering: de afspraak tussen Mikkie en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover Mikkie de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

Machtiging: een door de consument aan Mikkie schriftelijk vertrekte volmacht, die Mikkie verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijk symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mikkie en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in het dierenpension.

Artikel 3- HET AANBOD

3.1. Mikkie brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk / elektronisch uit.

3.2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:- de periode waarvooor de gevraagde reservering geldt;- de prijs en de wijze van betaling hiervan;- de in de sector geldende vaccinaties- de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;- de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/ of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;- de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3.3. Een electronisch aanbod is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.

3.4. Het electronische aanbod gaat vergezeld van een link naar een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden

Artikel 4- DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

4.2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument mondeling of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

4.3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van zeven werkdagen.

Artikel 5- DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

5.1. De prijs die de consument moet betalen wordt vermeld op de website. De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en is inclusief BTW. De prijs is exclusief de kosten van voeding.

5.2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

5.3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

5.4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.

Artikel 6- DE AANBETALING

6.1 Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen, kan Mikkie een aanbetaling vragen van 50% van de totale prijs alvorens de overeenkomst definitief te bevestigen.

6.2 Bij tijdige annulering, maximaal 2 weken voor aanvang van de huisvesting, ontvangt de consument het volledige bedrag, minus €25,- administratiekosten, terug binnen 10 werkdagen.

6.3 Indien er te laat, binnen 2 weken voor aanvang van de geboekte periode, geannuleerd wordt zal er geen terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

6.4 De consument kan de geboekte periode kosteloos 2 dagen verschuiven en het gastdier 2 dagen eerder of later brengen.

6.5 Bij verschuiving van 2 tot 14 dagen wordt een bedrag van €25,- in rekening gebracht. Het restbedrag van de aanbetaling wordt gerestitueerd.

6.6 Bij verschuiving van meer dan 14 dagen vindt geen restitutie plaats.

6.7 Indien de annulering een gedeelte van de gereserveerde periode betreft, zijn lid 2 tot en met lid 6ook van toepassing.

Artikel 7 - DE BETALING

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur.

7.2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

7.3 De consument ontvangt alleen bij aanvraag hiervoor een bewijs van betaling van Mikkie.

7.4 Bij ophalen van het gastdier buiten de openingstijden berekent Mikkie een tarief van €0,35 per minuut.

ARTIKEL 8 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET DIERENPENSION.

8.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

8.2 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

8.3 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.

8.4 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.4.

8.5 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

8.6 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

8.7 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

8.8 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

ARTIKEL 9 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT.

9.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.

9.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

9.3 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte - ziekte van Carré en parvovirusinfectie. Voor katten: kattenziekte - infectieuze gastro- enteritis en niesziekte) Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.

ARTIKEL 10 - ZIEKTE EN/ OF OVERLIJDEN VAN HET GASTDIER.

10.1 De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

10.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

ARTIKEL 11- AANSPRAKELIJKHEID.

11.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in he maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

11.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

11.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

11.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pension overeenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).

11.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

ARTIKEL 12 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

12.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

December 2020